Dr Jonathan Sheward MB ChB Edinburgh 1985, MRCGP 1993